Khoa học và Công nghệ >> Mô hình SX ứng dụng CN mới
(Đăng lúc: 16/07/2014 11:11:44 AM)
Tuyển chọn giống Khoai mì KM 228 tại Quảng Ngãi
Trung tâm Hỗ trợ kỹ thuật Nông lâm nghiệp Dung Quất, Trung tâm Giống Cây trồng – Vật nuôi, Trung tâm Tư vấn dịch vụ phát triển khoa học công nghệ Quảng Ngãi đã phối hợp nghiên cứu tuyển chọn giống khoai mì mới với kết quả đã chọn được giống mới có ưu thế cao là giống KM228

Giống Khoai mì KM 228

ĐẶT VẤN Đ

Như chúng ta đã biết, cây khoai mì ti Qung Ngãi đã “lt xác” tr thành cây nguyên liu cho công nghip chế biến t nhng năm đu ca thế k XXI này, nh s kết hp gia kết qu nghiên cu tuyn chn ging mi khoai mì KM94 (MKUC28-773) và k thut canh tác bn vng ca Trung tâm K thut Nông lâm nghip,  Khuyến nông Qung Ngãi với sự ra đi các nhà máy chế biến tinh bt mỳ ca công ty c phn Nông sn thc phm Quảng Ngãi.

Tính đến nay đã hơn 10 năm trong sn xut s dng ging KM94, hin nay ging này đã có biu hin thoái hóa do nhim  bnh chi rng trên quy mô rng và lây lan nhanh, nht là huyn Sơn Hà. T thc trng đó vn đ cp bách đt ra là nhanh chóng nghiên cu tuyn chn ging khoai mì mi đ đa dng hóa cơ cu ging và hn chế ri ro do bnh chi rồng.

Xuất phát t yêu cu thc tin sn xut trên, trong 3 năm qua Trung tâm H tr k thut Nông lâm nghip Dung Qut, Trung tâm Ging Cây trng – Vt nuôi, Trung tâm Tư vn dch v phát trin khoa hc công ngh Qung Ngãi đã phi hp nghiên cu tuyn chn ging khoai mì mi vi kết qu đã chn được ging mi có ưu thế cao là ging KM228. Chúng tôi xin được thông tin đến bà con nông dân và đc gicó quan tâm kết qa nghiên cu tuyn chn ging KM228 ti Qung Ngãi như sau:

NGUỒN GC XUT XỨ GIỐNG KHOAI MÌ KM228                 

- Giống khoai mì KM228 còn có tên là SVN4 ( Sn Việt Nam 4), KM440B (Khoai mì 440B).

- KM228 được to t dòng đt biến ưu tú chn lc ca 4000 ht ging KM94 đã qua chiếu x bng ngun Coban 60 vì vy KM228 có ngun di truyn gn gũi với KM94 (Hoàng kim và ctv 2004).

- KM228 nằm trong b ging khoai mì có trin vng được kho nghim giai đon 2011-2013 ca chương trình Sn Vit Nam và được du nhp v Qung Ngãi t Trung tâm nghiên cu Nông nghip Hưng Lc – Đng Nai (thuc Vin Khoa hc Nông nghip miền Nam) năm 2011.

ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI GIỐNG KHOAI MÌ KM228

- Thân thẳng, có màu xanh trng, nht mt, không hoc ít phân cành, chiu cao thp hơn KM94.

- Lá màu xanh đậm, đt lá xanh nhạt.

- Củ dài đu, v c láng màu trng, tht c màu trng, to c hơn KM94.

- Thời gian sinh trưởng 10 tháng.

KT QU KHO NGHIM GING KM228 TI QUNG NGÃI

- Kết qu kho nghim ti Trung tâm H tr k thut Nông lâm nghip Dung Qut

 ( Niên v 2011-2012, đt gò đi xám bc màu, có tưới hn chế, quy trình kho nghim theo tiêu chun QCVN01-61:2011/BNNPTNT.)

Nhn xét: S liu kết qu kho nghim ti Trung tâm h tr k thut nông lâm nghip Dung Qut cho thấy Ging KM228

tuy hàm lượng tinh bt trung bình (thp hơn KM94) song năng sut c tươi cao nên năng sut tinh bt khá cao, hơn hn các ging khác ch sau ging Sc205.

Giống

Năng suất củ tươi (tấn/ha)

Hàm lượng tinh bột (%)

Năng suất tinh bột (tấn/ha)

Chỉ số so sánh (%)

KM228

68,08

26,6

18,10

139,84

KM297

58,17

25,6

14,89

115,06

KM227

45,48

25,5

11,59

89,56

Sc205

77,52

26,6

20,62

159,35

Na1

57,60

28,8

16,58

128,12

SM937-26
(đ/c 1)

51,36

30

15,40

119,01

KM140

54,84

30

16,45

127,12

KM94
(đ/c 2)

46,08

28,1

12,94

100,00


 - Kết qu kho nghim ti Trm ging Cây Nông nghip Đc Hip thuc Trung tâm Ging Cây trng – Vt nuôi Qung Ngãi.

(Niên v 2012-2013, đt gò đi xám bc màu, có tưới hn chế, quy trình kho nghim theo tiêu chun QCVN01-61:2011/BNNPTNT.)

Nhn xét: Qua S liu kết qu kho nghim ti Trm ging cây nông nghip Đc Hip thuc Trung tâm Ging Cây trng - Vt nuôi Qung Ngãi, giống KM228  do năng sut c tươi cao, tuy hàm lượng tinh bt đt trung bình nên cui cùng vn cho năng sut tinh bt cao nht hơn hn KM94 (ging ph biến hin nay).

Giống

Năng suất củ tươi (tấn/ha)

Hàm lượng tinh bột (%)

Năng suất tinh bột (tấn/ha)

Chỉ số so sánh (%)

KM228

60,60

24,4

14,78

121,24

KM297

57,58

24,6

14,16

116,16

KM227

55,30

25,4

14,04

115,17

Sc205

62,12

21,3

13,23

108,53

Na1

40,91

17,5

7,15

58,65

SM937-26

48,48

27,7

13,42

110,09

KM140

56,06

24,5

12,26

100,57

KM94

46,21

26,4

12,19

100,00

- Kết qu kho nghim ca Trung tâm Tư vn dch v phát trin khoa hc công ngh thuc Liên hip các Hi Khoa hcvà K thut tnh Qung Ngãi ti xã Đông n huyn Sơn Tnh (nay thuc TP. Qung Ngãi).

  (Niên v 2013-2014, đt gò đi xám bc màu, không tưới, quy trình kho nghim theo tiêu chun QCVN01-61:2011/BNNPTNT.)

Nhn xét: T s liu kết qu kho nghim ca Trung tâm Tư vn Dch v phát trin khoa hc công ngh thuc Liên hip các Hi Khoa hc và K thut Qung Ngãi thy rng KM228 đt năng sut c tươi cao, hàm lượng tinh bt khá dn đến kết qu năng sut tinh bt đt cao nht, vượt hn KM94 (ging hin có trong sn xut).

Giống

Năng suất củ tươi (tấn/ha)

Hàm lượng tinh bột (%)

Năng suất tinh bột (tấn/ha)

Chỉ số so sánh (%)

KM94

25,599

30,0

7,679

100,00

SM937-26

21,371

27,8

5,941

77,36

Na1

24,374

26,9

6,556

85,37

Sc205

40,931

25,1

10,273

133,78

KM228

39,815

26,7

10,630

138,42KT LUN KT QU KHO NGHIM GING KHOAI MÌ KM228

Qua 3 niên v kho nghim 3 vùng khác nhau, ging KM228 đu cho năng sut tinh bt/ ha ni bt nht (hơn hn ging đi chng KM94), cùng vi năng sut tinh bt cao, KM228 còn có nhng ưu đim so vi ging KM94 hin trng ph biến trong sn xut là thp cây, cây mc thng, không phân cành, chưa thy xut hin bnh chi rng. T kết qu trên, hin nay (niên v 2014-2015) Trung tâm Tư vn dch v phát trin khoa hc công ngh thuc Liên hip các Hi Khoa hc và K thut Qung Ngãi đang trin khai kho nghim sn xut ti huyn Sơn Tnh và Sơn Hà đ có đ cơ s khoa hc và thc tin trình cp có thm quyn phóng thích ging vào sn xut đi trà sau năm 2015./.   

KS. Võ Thanh Thủy                   

Theo Bản tin Khoa học & Đời sống số 2/2014


THÔNG BÁO
VIDEO NHÚNG
LIÊN KẾT WEB
DANH NGÔN KHOA HỌC
Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 4579859
Đang trực tuyến: 21