Tin hoạt động >> Liên hiệp Hội
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa ký ban hành Quyết định số 1521/QĐ-UBND ngày 29/9/2021 Ban hành Quy chế Thông tin, tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, kiến thức khoa học và công nghệ, tình hình thực tiễn của tỉnh cho đội ngũ trí thức. khoa học và công nghệ
01-10-2021  |  Xem chi tiết
Chiều ngày 15/9/2021, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến với chủ đề “Đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ Việt Nam triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng”. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và chỉ đạo hội nghị. Dự tại đầu cầu Quảng Ngãi có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Trần Phước Hiền, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Quảng Ngãi Lê Quang Thích.
16-09-2021  |  Xem chi tiết
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa ký ban hành Quyết định số 1375/QĐ-UBND ngày 09/9/2021 về việc Phê duyệt các nhiệm vụ cần thực hiện tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh
10-09-2021  |  Xem chi tiết
Thực hiện nghiêm túc Quyết định số 1046/QĐ-UBND ngày 14/7/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về áp dụng biện pháp chống dịch đặc thù trong thời gian có dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, nhằm đảm bảo an toàn trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Liên hiệp Hội tỉnh không tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ III khóa VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 tập trung. Ban Thường vụ Liên hiệp Hội đã gửi đến các Ủy viên Ban Chấp hành để xin ý kiến một số nội dung chính. Trên cơ sở 46/46 ý kiến tham gia góp ý và biểu quyết, Ban Chấp hành Liên hiệp Hội khóa VI, nhiệm kỳ 2020- 2025 thống nhất triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 theo chủ trương thực hiện "mục tiêu kép" của Đảng và Nhà nước.
13-08-2021  |  Xem chi tiết
Tỉnh ủy Quảng Ngãi vừa ban hành Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 11/5/2021 của Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 3 (Khóa XX) về huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để đẩy mạnh phát triển công nghiệp.
24-05-2021  |  Xem chi tiết
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và Bộ Khoa học và Công nghệ vừa ký kết Chương trình hợp tác khung giai đoạn 2021-2030 nhằm mục đích tập hợp, đoàn kết, phát huy trí tuệ của trí thức vào công cuộc phát triển đất nước.
24-05-2021  |  Xem chi tiết
18-05-2021  |  Xem chi tiết
Ngày 18-5-1963, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thay mặt Trung ương Đảng và Chính phủ đến dự và chúc mừng Đại hội Đại biểu Hội Phổ biến Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam toàn quốc lần thứ nhất (tiền thân của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam).
17-05-2021  |  Xem chi tiết
Chương trình "Sáng kiến vì cộng đồng" là chương trình thường kỳ hai năm một lần với mục tiêu tìm ra những sáng kiến, ý tưởng, những dự án sáng tạo (sau đây gọi chung là dự án), nhằm góp phần giải quyết các vấn đề cộng đồng, xã hội. Chương trình sẽ góp phần thúc đẩy và phát huy vai trò, đóng góp của quần chúng nhân dân đặc biệt là thế hệ trẻ tham gia các hoạt động phát triển cộng đồng, giải quyết các vấn đề xã hội, xây dựng nét văn hóa đẹp cho mỗi công dân Việt Nam có trách nhiệm với các vấn đề xã hội của đất nước, cùng đóng góp vào sự phát triển bền vững chung của đất nước.
10-05-2021  |  Xem chi tiết
Năm 2020, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh tập trung đổi mới phương thức, hoạt động, xây dựng hệ thống tổ chức Liên hiệp Hội mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, giữ vai trò nòng cốt trong tập hợp, đoàn kết và phát huy sức sáng tạo của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ trong và ngoài tỉnh.
Năm 2021, cùng với những chủ trương, quyết sách mới của Đảng, của tỉnh nhà, với chủ đề hành động “Đoàn kết - Trách nhiệm - Sáng tạo - Phát triển”, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh quyết tâm đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác; nâng cao tính tự chủ, tự quản; tập hợp, đoàn kết, phát huy sức sáng tạo của đội ngũ trí thức khoa học công nghệ đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, hội nhập quốc tế và thực hiện cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư để xây dựng Liên hiệp Hội ngày càng vững mạnh, xứng đáng với vai trò là một tổ chức chính trị - xã hội của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ tỉnh nhà.
29-03-2021  |  Xem chi tiết

THÔNG BÁO
VIDEO NHÚNG
LIÊN KẾT WEB
DANH NGÔN KHOA HỌC
Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 4174886
Đang trực tuyến: 51