Tư vấn, Phản biện & GĐXH
(Đăng lúc: 05/10/2015 02:14:39 PM)
Quy định về hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp Hội tỉnh Quảng Ngãi và các Hội thành viên
Ủy ban nhân dân tỉnh vừa thống nhất chủ trương về việc hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh và các Hội thành viên tại Công văn số 4461/UBND-VX ngày 07/9/2015.

Theo Công văn số 4461/UBND-VX, Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất chủ trương Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật (Liên hiệp Hội) tỉnh và các Hội thành viên triển khai thực hiện hoạt động tư vấn phản biện và giám định xã hội (TVPB&GĐXH) trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 14/2014/QĐ-TTg ngày 14/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ về hoạt động TVPB&GĐXH của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam; Hướng dẫn số 819/HD-LHHVN ngày 01/10/2014 của Liên hiệp Hội Việt Nam về triển khai thực hiện Quyết định số 14/2014/QĐ-TTg; trong đó, về loại đề án cần TVPB&GĐXH của Liên hiệp Hội tỉnh và các Hội thành viên theo điểm a, điểm c Khoản 1 và Khoản 2, Khoản 3 Quyết định số 14/2014/QĐ-TTg ngày 14/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ, Điều 4 Thông tư số 11/2015/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Khoản 4 Điều 6 Quyết định số 1040/QĐ-UBND ngày 26/6/2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Điều lệ Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Quảng Ngãi.

Về cơ chế tài chính, theo Công văn số 4986/UBND-VX ngày 28/9/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh có quy định Liên hiệp Hội tỉnh và các Hội thành viên thực hiện theo quy định tại Thông tư số 11/2015/TT-BTC ngày 29/01/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế tài chính cho hoạt động TVPB&GĐXH của Liên hiệp Hội Việt Nam. Hằng năm, căn cứ vào nhiệm vụ TVPB&GĐXH được cấp thẩm quyền giao trực tiếp (Thường trực Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh) và Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt (trên cơ sở đề  xuất của Liên hiệp Hội và ý kiến thống nhất của Sở Kế hoạch và Đầu tư đối với các chương trình, quy hoạch, kế hoạch, dự án lớn, chủ trương, chính sách quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội hoặc của Sở Khoa học và Công nghệ đối với các chương trình, dự án lớn, chủ trương, chính sách quan trọng liên quan đến khoa học và công nghệ, xây dựng đội ngũ trí thức), Liên hiệp Hội tỉnh xây dựng dự toán ngân sách chi tiết theo từng nhiệm vụ và nguồn kinh phí thực hiện gửi Sở Tài chính để tổng hợp vào dự toán ngân sách nhà nước của Liên hiệp Hội tỉnh.

Đây là những cơ sở quan trọng, tạo điều kiện để hoạt động TVPB&GĐXH của Liên hiệp Hội tỉnh thuận lợi và bảo đảm đúng theo quy định hiện hành của Nhà nước; giúp Liên hiệp Hội phát huy vai trò tập hợp đội ngũ trí thức trong tỉnh, nâng cao hiệu quả hoạt động TVPB&GĐXH, góp phần đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.

Bùi Thị Hạnh


THÔNG BÁO
LIÊN KẾT WEB
DANH NGÔN KHOA HỌC
Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 2036339
Đang trực tuyến: 70