Tin hoạt động >> Liên hiệp Hội
(Đăng lúc: 01/10/2021 02:54:05 PM)
UBND tỉnh ban hành Quy chế Thông tin, tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, kiến thức khoa học và công nghệ, tình hình thực tiễn của tỉnh cho đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa ký ban hành Quyết định số 1521/QĐ-UBND ngày 29/9/2021 Ban hành Quy chế Thông tin, tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, kiến thức khoa học và công nghệ, tình hình thực tiễn của tỉnh cho đội ngũ trí thức. khoa học và công nghệ

Quy chế gồm 15 điều, quy định hoạt động thông tin, tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, kiến thức khoa học và công nghệ, tình hình thực tiễn của tỉnh cho đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ của áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia tổ chức, triển khai hoạt động thông tin, tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, kiến thức khoa học và công nghệ, tình hình thực tiễn của tỉnh cho đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ của tỉnh.

Nội dung thông tin, tuyên truyền, phổ biến cho đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ tỉnh Quảng Ngãi, gồm: Tuyên truyền, học tập, quán triệt các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, các chuyên đề liên quan đến đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ; Thông tin, tuyên truyền những sự kiện quốc tế, trong nước; tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại của tỉnh phù hợp với đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ; Thông tin, phổ biến kiến thức khoa học và công nghệ, các giải pháp, mô hình khoa học và công nghệ tiên tiến được áp dụng thành công trong tỉnh, trong nước, khu vực và quốc tế cho đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ của tỉnh.

Quy chế quy định 06 hoạt động thông tin, tuyên truyền, phổ biến cho đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ tỉnh Quảng Ngãi, gồm:

(1) Xuất bản Bản tin Khoa học và Đời sống,

(2) Quản lý, vận hành Trang thông tin điện tử Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Quảng Ngãi.

(3) Xây dựng chuyên mục Diễn đàn Trí thức Khoa học và Công nghệ Quảng Ngãi đăng trên Báo in và Báo điện tử Quảng Ngãi.

(4) Xây dựng chương trình phát thanh và truyền hình Diễn đàn Trí thức Khoa học và Công nghệ Quảng Ngãi để phát sóng trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh.

(5) Cung cấp thông tin, tuyên truyền, phổ biến trực tiếp thông qua báo cáo viên tại hội thảo, hội nghị cho đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ tỉnh Quảng Ngãi.

(6) Xuất bản tài liệu không kinh doanh phục vụ hoạt động thông tin, tuyên truyền, phổ biến cho đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ tỉnh Quảng Ngãi.

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh tổ chức, triển khai hoạt động thông tin, tuyên truyền, phổ biến cho đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ của tỉnh, định kỳ tháng 6 hàng năm, xây dựng kế hoạch tổ chức, triển khai các nội dung, kinh phí hoạt động thông tin, tuyên truyền, phổ biến cho đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ của tỉnh và xây dựng lực lượng báo cáo viên cho năm tiếp theo (năm sau), xin ý kiến của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tài chính trước khi trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Sở Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm phối hợp cung cấp nội dung; Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm hướng dẫn, cấp phép xuất bản Bản tin, tài liệu không kinh doanh và Trang Thông tin điện tử; chỉ đạo các cơ quan báo chí và hệ thống thông tin cơ sở đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ; Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã có trách nhiệm cung cấp nhu cầu, nội dung thông tin, tuyên truyền, phổ biến cần thiết và phối hợp với Liên hiệp Hội để triển khai tổ chức thực hiện các hoạt động thông tin, tuyên truyền, phổ biến tại địa phương. Sở Tài chính có trách nhiệm chủ trì thẩm định dự toán ngân sách hàng năm của hoạt động thông tin, tuyên truyền, phổ biến cho đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, phê duyệt theo quy định.

Kinh phí cho các hoạt động thông tin, tuyên truyền, phổ biến cho đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ của tỉnh được cấp từ nguồn chi sự nghiệp khoa học công nghệ được bố trí trong dự toán hàng năm của Liên hiệp Hội.  

Toàn văn Quyết định số 1512/QĐ-UBND.

 BH

 

 

 


THÔNG BÁO
VIDEO NHÚNG
LIÊN KẾT WEB
DANH NGÔN KHOA HỌC
Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 4238230
Đang trực tuyến: 86