Tin hoạt động >> Liên hiệp Hội
(Đăng lúc: 13/08/2021 09:33:51 AM)
Triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021
Thực hiện nghiêm túc Quyết định số 1046/QĐ-UBND ngày 14/7/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về áp dụng biện pháp chống dịch đặc thù trong thời gian có dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, nhằm đảm bảo an toàn trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Liên hiệp Hội tỉnh không tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ III khóa VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 tập trung. Ban Thường vụ Liên hiệp Hội đã gửi đến các Ủy viên Ban Chấp hành để xin ý kiến một số nội dung chính. Trên cơ sở 46/46 ý kiến tham gia góp ý và biểu quyết, Ban Chấp hành Liên hiệp Hội khóa VI, nhiệm kỳ 2020- 2025 thống nhất triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 theo chủ trương thực hiện "mục tiêu kép" của Đảng và Nhà nước.

1. Tiếp tục tập hợp, đoàn kết, phát huy sức sáng tạo, tinh thần yêu nước, yêu quê hương, lòng tự hào dân tộc, tinh thần trách nhiệm, ý thức tự giác cống hiến của đội ngũ trí thức, tích cực tham gia xây dựng phát triển tỉnh; góp phần tăng cường củng cố khối liên minh Công nhân – Nông dân – Trí thức và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong tỉnh.

2. Tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cùng với việc  tuyên truyền, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng và chính sách, pháp luật của nhà nước cho cán bộ, đảng viên, hội thành viên, nhất là Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XX; Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên, hội viên. 

3. Phát huy hơn nữa tinh thần tích cực, năng động, sáng tạo của các hội thành viên trong triển khai tổ chức thực hiện nhiệm vụ; chủ động xử lý những khó khăn, vướng mắc và đề ra các giải pháp phù hợp để hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2021.

4. Hướng dẫn, hỗ trợ và tạo điều kiện cho các Hội: Làm vườn, Chăn nuôi Thú y, Nghề cá và Hiệp hội Du lịch xây dựng kế hoạch tổ chức đại hội hết nhiệm kỳ trong năm 2021; đẩy mạnh việc phát triển và thành lập mới các huyện hội, chi hội cơ sở trên địa bàn, kết nạp thêm hội viên mới nhằm mở rộng phạm vi hoạt động trên địa bàn tỉnh.

5. Tiếp tục đẩy mạnh triển khai có chất lượng và hiệu quả nhiệm vụ tư vấn, phản biện và giám định xã hội theo Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về phê duyệt danh mục chương trình, quy hoạch, đề án, dự án, cơ chế chính sách quan trọng đầu tư phát triển hàng năm của tỉnh giai đoạn 2021-2026 cần thực hiện tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Quảng Ngãi; trọng tâm là tham gia góp ý các Nghị quyết chuyên đề và các Kết luận của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và tổ chức thành công 03 Hội thảo khoa học công nghệ với các chủ đề theo Quyết định số 43/QĐ-UBND ngày 20/01/2021 về việc ban hành Chương trình công tác năm 2021 của UBND tỉnh.

6. Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến kiến thức, trợ giúp, tư vấn hướng dẫn nghiệp vụ; tiếp tục quản trị và vận hành Trang thông tin điện tử Liên hiệp Hội và xuất bản Bản tin “Khoa học và Đời sống” số 03 và 04 năm 2021; phối hợp với các Hội: Đông y, Sinh vật cảnh, Nữ hộ sinh, Châm cứu, Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường, Hiệp hội Du lịch, Cầu đường, Nghề cá chuẩn bị các nội dung để tổ chức các nhiệm vụ phổ biến kiến thức khoa học – công nghệ như kế hoạch đã đề ra; phối hợp với Liên hiệp Hội Việt Nam, Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường, Hội Nghề cá tỉnh tổ chức Hội nghị “Truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng trong việc khai thác, sử dụng hợp lý rong mơ vùng ven biển tỉnh Quảng Ngãi”, thí điểm tại huyện đảo Lý Sơn.

7. Tổ chức đánh giá, xét chọn, tổng kết trao giải thưởng cho các giải pháp, đề tài đạt giải Hội thi Sáng tạo kỹ thuật lần thứ 12 (2021-2022) và Cuộc thi Sáng tạo Thanh Thiếu niên Nhi đồng tỉnh Quảng Ngãi lần thứ 6 (2020-2021); Phát động Hội thi Sáng tạo kỹ thuật lần thứ 13 (2022-2023) và Cuộc thi Sáng tạo Thanh Thiếu niên Nhi đồng tỉnh Quảng Ngãi lần thứ 7 (2021-2022); Xét chọn giải pháp, đề tài đạt giải cao tham dự Hội thi và Cuộc thi toàn quốc.

9. Lãnh đạo tổ chức tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2021; đánh giá kiểm điểm, phân loại tổ chức, cá nhân cuối năm, bình xét thi đua, khen thưởng; xây dựng chương trình kế hoạch công tác và dự toán kinh phí năm 2022.

10. Tuyên truyền, vận động các hội viên và người dân triển khai tổ chức thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Lần này ý kiến này, Ban Chấp hành Liên hiệp Hội  cũng thông qua kết quả bầu bổ sung 02 nhân sự trúng cử Ủy viên Ban Chấp hành Liên hiệp Hội nhiệm kỳ 2020-2025  và 01 nhân sự trúng cử Ban Thường vụ Liên hiệp Hội nhiệm kỳ 2020-2025

Ngọc Đông

 

 

 

 

 

 
THÔNG BÁO
VIDEO NHÚNG
LIÊN KẾT WEB
DANH NGÔN KHOA HỌC
Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 4123340
Đang trực tuyến: 47