Tư vấn, Phản biện & GĐXH
(Đăng lúc: 17/01/2017 02:23:39 PM)
Danh mục chương trình, quy hoạch, đề án, dự án, cơ chế chính sách quan trọng cần thực hiện tư vấn, phản biện và giám định xã hội
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa ký ban hành Quyết định số 44/QĐ-UBND ngày 13/01/2017 về việc Phê duyệt danh mục chương trình, quy hoạch, đề án, dự án, cơ chế chính sách quan trọng đầu tư phát triển hằng năm của tỉnh giai đoạn 2017-2020 cần thực hiện tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Quảng Ngãi; Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

​Theo đó, danh mục chương trình, quy hoạch, đề án, dự án, cơ chế chính sách quan trọng đầu tư phát triển hằng năm của tỉnh giai đoạn 2017-2020 cần thực hiện tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp Hội gồm:

1. Các đề án, dự án quan trọng do Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh và UBND tỉnh giao nhiệm vụ tư vấn, phản biện (được xác định trên cơ sở quy định tại điểm 3.1 và 3.2, Khoản 3, Điều 2 của Quy chế làm việc của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ngãi số 04-QC/TU ngày 05/12/2016) cụ thể:

a) Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, huyện, thành phố..

b) Quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực, sản phẩm.

c) Định hướng, chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trong từng thời kỳ ( 5 năm hoặc trên 5 năm) của tỉnh.

d) Các đề án, dự án quan trọng (theo kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020) về phát triển kinh tế - xã hội, giáo dục và đào tạo, khoa học, công nghệ và môi trường; các chính sách xây dựng và phát triển đội ngũ trí thức.

đ) Các dự án có tính chất nhạy cảm về lịch sử, văn hóa, tôn giáo, cảnh quan, môi trường.

e) Chủ trương đầu tư đối với các dự án do doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước đề xuất đầu tư trên địa bàn tỉnh có khả năng tác động đến văn hóa, cảnh quan, môi trường, sử dụng diện tích lớn (trên 10ha đối với đất khu vực đô thị và trên 50ha đối với khu vực khác), có ảnh hưởng lớn đến dân cư và an sinh xã hội.

2. Các đề án, dự án không quy định tại Khoản 1 Điều này do Liên hiệp Hội chủ động đề xuất và được cơ quan có thẩm quyền cho phép thực hiện tư vấn, phản biện và giám định xã hội.

3. Các đề án, dự án trọng điểm của ngành và địa phương đầu tư từ nguồn vốn ngân sách không quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều này nhưng do các sở, ban ngành, huyện, thành phố có yêu cầu tư vấn, phản biện và giám định xã hội hoặc cần cung cấp thông tin, tư liệu để thêm luận cứ khoa học, Liên hiệp Hội có trách nhiệm tham gia thực hiện.

4. Các đề án, dự án khác thực hiện tư vấn, phản biện và giám định xã hội theo quy định của pháp luật.

Đây là quyết định quan trọng, tạo điều kiện để Liên hiệp Hội và các Hội thành viên phát huy vai trò tập hợp đội ngũ trí thức trong tỉnh; hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp Hội tỉnh thuận lợi và bảo đảm đúng theo quy định hiện hành của Nhà nước, góp phần đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.

Toàn văn Quyết định số 44/QĐ-UBND

BTH 


THÔNG BÁO
LIÊN KẾT WEB
DANH NGÔN KHOA HỌC
Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 1993630
Đang trực tuyến: 27