Tin hoạt động >> Liên hiệp Hội
(Đăng lúc: 03/09/2023 08:41:05 AM)
Chủ tịch, phó chủ tịch hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở Trung ương giữ chức vụ không quá 2 nhiệm kỳ liên tiếp
Thay mặt Ban Bí thư, đồng chí Trương Thị Mai vừa ký Quyết định số 118-QĐ/TW ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở Trung ương (Quy chế). Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký và thay thế Quy định số 284-QĐ/TW, ngày 05/02/2010 của Ban Bí thư về tiêu chuẩn, cơ chế lựa chọn, bố trí cán bộ lãnh đạo, quản lý lĩnh vực văn hoá, văn học, nghệ thuật; Kết luận số 32-KL/TW, ngày 30/3/2022 của Ban Bí thư về tiêu chuẩn, điều kiện đối với lãnh đạo hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ.