Sáng tạo kỹ thuật
(Đăng lúc: 30/09/2022 09:02:59 AM)
UBND tỉnh ban hành Chỉ thị tiếp tục đẩy mạnh tổ chức, triển khai Hội thi Sáng tạo kỹ thuật và Cuộc thi Sáng tạo Thanh Thiếu niên Nhi đồng tỉnh Quảng Ngãi.
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa ký ban hành Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 23/9/2022 về việc tiếp tục đẩy mạnh tổ chức, triển khai Hội thi Sáng tạo kỹ thuật và Cuộc thi Sáng tạo Thanh Thiếu niên Nhi đồng tỉnh Quảng Ngãi.

 Toàn văn Chỉ thị số 10/CT-UBND tỉnh

Theo Chỉ thị, nhằm nâng cao chất lượng Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật và Cuộc thi Sáng tạo Thanh Thiếu niên Nhi đồng trong thời gian tới, thúc đẩy mạnh mẽ phong trào đổi mới sáng tạo trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và trường học; phát hiện và khai thác tiềm năng, tư duy đổi mới sáng tạo, nghiên cứu khoa học và ứng dụng tiến bộ kỹ thuật của đội ngũ trí thức, sinh viên, học sinh, thanh thiếu niên và nhi đồng của tỉnh và xét đề nghị của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh tại Công văn số 308/LHH-TT ngày 06/9/2022, Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 1352/TTr-SKHCN ngày 13/9/2022, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

1. Đối với Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật

a)  Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, các tổ chức đại diện của doanh nghiệp phát động phong trào tham gia Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh của ngành, địa phương, đơn vị thuộc quyền quản lý; tích cực vận động doanh nghiệp, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân hưởng ứng tham gia Hội thi, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, đổi mới sáng tạo, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả trong quản lý, sản xuất, kinh doanh và hiệu quả kinh tế - xã hội của tỉnh.

b)  Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh (Cơ quan thường trực Ban Tổ chức Hội thi) chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương, đơn vị triển khai Hội thi; đổi mới phương thức tuyên truyền, vận động; theo dõi, đôn đốc, tư vấn, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân tham gia Hội thi; tổ chức đánh giá, xét chọn giải thưởng và xét chọn các đề tài, giải pháp dự thi toàn quốc một cách khách quan, công tâm, khoa học và đảm bảo quy định.

Thông qua kết quả Hội thi, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh theo dõi và đề cử các doanh nghiệp điển hình sáng tạo tiêu biểu đề nghị UBND tỉnh biểu dương, khen thưởng kịp thời, đề nghị Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tôn vinh Danh hiệu “Doanh nghiệp Việt Nam điển hình sáng tạo” và xem xét giới thiệu các doanh nghiệp tiêu biểu tham gia dự thi các cuộc thi mang tính khu vực, quốc tế.

c)  Khuyến khích UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật cấp huyện để tiếp cận, sàng lọc, lựa chọn các mô hình, sản phẩm ngay từ đầu tham gia Hội thi cấp tỉnh.

d)  Sở Khoa học và Công nghệ chịu trách nhiệm phối hợp với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh trong việc triển khai Hội thi. Đối với các giải pháp tham gia Hội thi có tính mới, tính sáng tạo và tính ứng dụng cao, Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị UBND tỉnh hỗ trợ xây dựng dự án sản xuất thử nghiệm để hoàn thiện công nghệ, sản phẩm trước khi đưa vào sản xuất ứng dụng thực tiễn, đảm bảo phù hợp, theo đúng quy định.

e)   Ban Quản lý Khu Kinh tế Dung Quất và các Khu Công nghiệp Quảng Ngãi chịu trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh tổ chức tuyên truyền, vận động, hướng dẫn các doanh nghiệp trong Khu Kinh tế Dung Quất và các Khu Công nghiệp trên địa bàn tỉnh tham gia Hội thi.

g) Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Hội doanh nhân trẻ, Hội Nữ doanh nhân phối hợp với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh tổ chức tuyên truyền, vận động, hướng dẫn các doanh nghiệp là thành viên của Hội tích cực tham gia Hội thi.

 h) Đề nghị Liên đoàn Lao động tỉnh phát động phong trào tham gia Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh trong toàn thể đoàn viên, công chức, viên chức, người lao động; tuyên truyền, vận động toàn thể đoàn viên, công chức, viên chức, người lao động  hưởng ứng tích cực Hội thi.

2. Đối với Cuộc thi Sáng tạo Thanh Thiếu niên Nhi đồng

a)   Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố xác định việc tổ chức  Cuộc thi Sáng tạo Thanh Thiếu niên Nhi đồng là nhiệm vụ, kế hoạch hàng năm; phát động phong trào rộng khắp trong toàn thể học sinh, thanh thiếu niên trên địa bàn; thành lập Ban chỉ đạo (hoặc Ban Tổ chức) Cuộc thi cấp huyện để theo dõi, đôn đốc tình hình tham gia Cuộc thi và thành lập Hội đồng Giám khảo Cuộc thi cấp huyện để tổ chức, đánh giá sơ khảo, xét chọn các đề tài có chất lượng gửi/nộp Ban Tổ chức Cuộc thi cấp tỉnh.

b)  Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh (Cơ quan thường trực Ban Tổ chức Cuộc thi) chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị triển khai Cuộc thi; đổi mới phương thức tuyên truyền, vận động học sinh, thanh thiếu niên toàn tỉnh tham gia Cuộc thi. Hướng dẫn Ban Chỉ đạo Cuộc thi các huyện, thị xã, thành phố tuyên truyền cách thức tổ chức, thực hiện; hướng dẫn Hội đồng Giám khảo Cuộc thi cấp huyện nội dung tổ chức đánh giá sơ khảo và xét chọn đề tài cấp huyện.

c)   Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm phối hợp với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh trong việc triển khai Cuộc thi; chỉ đạo các trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh tham gia Cuộc thi; phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo, hướng dẫn các phòng Giáo dục và Đào tạo làm tốt công tác tuyên truyền và giao nhiệm vụ cho các trường tiểu học, trung học cơ sở có kế hoạch tổ chức tuyên truyền, vận động cán bộ, giáo viên và học sinh tham gia hưởng ứng tích cực Cuộc thi.

d) Đề nghị Tỉnh đoàn phát động phong trào tham gia Cuộc thi Sáng tạo Thanh Thiếu niên Nhi đồng trong các tổ chức đoàn, hội, đội ở cơ sở; tuyên truyền, vận động toàn thể cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu niên, nhi đồng hưởng ứng tích cực Cuộc thi. Có biện pháp thúc đẩy các tổ chức đoàn tại các nhà trường thành lập các câu lạc bộ sáng tạo trẻ, hỗ trợ học sinh nghiên cứu khoa học kỹ thuật; tổ chức các hội thảo chia sẻ, trao đổi với các em học sinh về cách phát hiện vấn đề, hình thành ý tưởng sáng tạo, tổ chức triển khai và hướng dẫn hoàn thiện mô hình, sản phẩm tham gia Cuộc thi.

3. Tổ chức thực hiện:

a) Sở Tài chính có trách nhiệm phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh rà soát, thẩm định và tham mưu cấp có thẩm quyền xem xét, hỗ trợ kinh phí để thực hiện theo khả năng cân đối ngân sách và đảm bảo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

b) Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Quảng Ngãi, Đài Phát thanh và Truyền hình phối hợp với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến kịp thời Hội thi và Cuộc thi để các tổ chức, cá nhân tham gia hưởng ứng tích cực Hội thi, Cuộc thi.

c) UBND các huyện, thị xã, thành phố tuyên truyền vận động, phát động toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, thanh thiếu niên, nhi đồng, các doanh nghiệp trên địa bàn hưởng ứng tích cực Hội thi và Cuộc thi; phối hợp chặt chẽ với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo trong việc tổ chức Hội thi, Cuộc thi.

d) Các trường đại học và cao đẳng trên địa bàn tỉnh vận động giảng viên và sinh viên tham gia hưởng ứng tích cực Hội thi; rà soát các giải pháp kỹ thuật có tính mới, tính sáng tạo và tạo điều kiện thuận lợi cho giảng viên hoàn thành các sản phẩm, mô hình, giải pháp tham dự Hội thi.

đ) Đề nghị Hội Nông dân tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Liên minh các Hợp tác xã tỉnh tổ chức phát động các phong trào thi đua lao động sáng tạo kỹ thuật trong các thành viên, hội viên và tuyên truyền, vận động các thành viên, toàn thể hội viên hưởng ứng tham gia tích cực Hội thi và Cuộc thi.

Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan quán triệt, tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị này (Chỉ thị này thay thế Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 15/01/2019 của UBND tỉnh)./.

BH

 


THÔNG BÁO
VIDEO NHÚNG
LIÊN KẾT WEB
DANH NGÔN KHOA HỌC
Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 5015502
Đang trực tuyến: 56