Tin hoạt động >> Liên hiệp Hội
(Đăng lúc: 18/05/2022 11:52:31 AM)
Toàn văn Diễn văn chào mừng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam của Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Quảng Ngãi
Ban Biên tập Trang Thông tin điện tử Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Quảng Ngãi đăng Toàn văn Diễn văn Chào mừng ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam của Đồng chí Lê Quang Thích, nguyên Quyền Chủ tịch UBND tỉnh, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Quảng Ngãi tại buổi gặp mặt của Lãnh đạo UBND tỉnh với đại diện trí thức khoa học và công nghệ tổ chức vào ngày 17-5-2022.

 Kính thưa Đồng chí Đặng Văn Minh –Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi và các đc lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh!

Kính thưa quý vị đại biểu, các vị khách quý và toàn thể anh chị em trí thức Khoa học và Công nghệ.

Tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIII nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã biểu quyết thông qua Luật Khoa học và Công nghệ, thống nhất chọn ngày 18 tháng 5 hàng năm là Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Nhận thức ý nghĩa, tầm quan trọng của Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam, hôm nay, trong bầu không khí hân hoan, vui tươi, thân mật, đầm ấm và trang trọng; lãnh đạo tỉnh gặp mặt các chuyên gia, các nhà khoa học, các trí thức. Đây là sự kiện có ý nghĩa chính trị quan trọng đối với đội ngũ trí thức tỉnh nhà-là dịp để lãnh đạo tỉnh gặp gỡ, thăm hỏi, động viên, biểu dương, tôn vinh trí thức; đồng thời cũng là dịp để lãnh đạo tỉnh cung cấp những thông tin về tình hình thực tiễn và định hướng những chủ trương, chính sách, nhiệm vụ quan trọng của tỉnh nhằm góp phần nâng cao nhận thức và khơi dậy niềm tự hào về trí tuệ Việt Nam, trí tuệ Quảng Ngãi, tinh thần đam mê lao động sáng tạo, nhất là thế hệ trẻ Quảng Ngãi trong xây dựng và phát triển đất nước, quê hương thân yêu. Gặp mặt cũng là diễn đàn để trí thức bày tỏ ý tưởng, tham gia đóng góp cho tỉnh thông qua việc tổ chức hội thảo khoa học. Chính sự gặp mặt của lãnh đạo tỉnh với trí thức khoa học và công nghệ (KHCN) đã giúp cho việc quy tụ, tập hợp, đoàn kết, phát huy sức mạnh trí tuệ của trí thức ngày càng đông đảo và có chất lượng để tham gia xây dựng, phát triển tỉnh nhà, qua đó để tuyên truyền nâng cao nhận thức của xã hội về vai trò của trí thức và  KH&CN; góp phần củng cố Khối liên minh Công nhân-Nông dân- Trí thức và chung tay xây dựng Khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong tỉnh.

Kính thưa quý vị đại biểu và các vị khách quý!

Vào ngày 18/5/1963, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thay mặt Trung ương Đảng và Chính phủ đến dự và chúc mừng Đại hội Đại biểu Hội Phổ biến khoa học và kỹ thuật Việt Nam toàn quốc lần thứ nhất (tiền thân của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam). Trong bài phát biểu của mình, Người đã tổng kết những luận điểm quan trọng nhất về phát triển KH&CN ở nước ta, đồng thời giao nhiệm vụ vừa khó khăn, nhưng lại vừa vinh quang này cho giới trí thức KHCN Việt Nam. Người khẳng định:“ …Khoa học phải tự sản xuất mà ra và phải trở lại phục vụ sản xuất, phục vụ quần chúng, nhằm nâng cao năng suất lao động và không ngừng cải thiện đời sống của nhân dân…”.

Cương lĩnh của Đảng ta năm 2011 khẳng định:” khoa học và công nghệ giữ vai trò then chốt trong việc phát triển lực lượng sản xuất hiện đại... Phát triển khoa học và công nghệ nhằm mục tiêu đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, phát triển kinh tế tri thức, vươn lên trình độ tiên tiến của thế giới”. Hiến pháp năm 2013 đã nêu rõ: “Phát triển khoa học và công nghệ là quốc sách hàng đầu; khoa học và công nghệ giữ vai trò then chốt  trong sự nghiệp phát triển kinh tế- xã hội của đất nước”.

Học tập, lĩnh hội và làm theo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chính Minh, cùng với việc quán triệt sâu sắc Cương lĩnh của Đảng và Hiến pháp, Đảng bộ tỉnh đã lãnh đạo cả hệ thống chính trị, các thành phần kinh tế và toàn dân trong tỉnh tham gia phát triển KHCN và xây dựng đội ngũ trí thức. Nhờ đó:

Khoa học và công nghệ tỉnh ta phát triển khá toàn diện cả về nền tảng pháp lý cho hoạt động khoa học và công nghệ với nhiều chủ trương, cơ chế chính sách được TU, HĐND, UBND tỉnh ban hành; khoa học và công nghệ đã thực sự có những đóng góp quan trọng trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa tỉnh nhà; tiềm lực khoa học và công nghệ bao gồm nguồn nhân lực trí tuệ, kết cấu hạ tầng, cơ sở vật chất kỹ thuật có bước phát triển khá nhanh, nhất là trong những năm gần đây.

Đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ tỉnh nhà ngày càng lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng, đã thể hiện vai trò nòng cốt trong việc tạo ra những sản phẩm có giá trị trên mọi lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại và xây dựng Đảng; đã tích cực tham gia góp ý, hiến kế, đề xuất những vần đề lớn mang tính chủ trương, cơ chế chính sách và giữ vai trò quan trọng trong việc tăng cường  củng cố khối liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và trí thức, trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong tỉnh.

Ngày nay, để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, với tinh thần tiếp tục quán triệt, thực hiện nhất quán chủ trương khoa học và công nghệ là quốc sách hàng đầu, là động lực then chốt, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển giao, ứng dụng và phát triển mạnh mẽ khoa học và công nghệ để phát triển lực lượng sản xuất hiện đại, đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế; đóng góp tích cực, hiệu quả cho công cuộc xây dựng, phát triển đất nước, xây dựng quê hương Quảng Ngãi văn minh, phồn thịnh.

Nhận thức sâu sắc những nhiệm vụ quan trọng do Đảng và Nhà nước đề ra trong tình hình bối cảnh mới, đội ngũ trí thức Quảng Ngãi không ngừng nâng cao trách nhiệm, nghĩa vụ và đạo đức nghề nghiệp; không ngừng học hỏi, tìm tòi, trau dồi chuyên môn nghiệp vụ để có tầm nhìn, có khả năng cảnh báo sớm và năng lực phản biện xã hội đối với những vấn đề TU, HĐND, UBND tỉnh và Nhân dân yêu cầu và rộng hơn nữa, về tất cả các vấn đề liên quan đến cuộc sống của xã hội, từ đó đề xuất cách giải quyết tốt nhất những vấn đề được đặt ra.

Ngày Khoa học Công nghệ Việt Nam nhắc nhở trí thức Quảng Ngãi ngày nay phải cố gắng nỗ lực phấn đấu để trở thành là những người dẫn dắt, những người định hướng, mở lối đi mới, luôn sáng tạo, khám phá ra tri thức mới và đem kiến thức, tri thức mới của mình áp dụng vào thực tiễn để phục vụ cho mọi người dân trong tỉnh; Trí thức phải thường xuyên rèn luyện phẩm chất, bản lĩnh chính trị, có tấm lòng yêu nước, thương dân, có chí khí và hoài bão, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng quê hương Quảng Ngãi đổi mới và phát triển.

Kính thưa các đc lãnh đạo tỉnh và quý vị đại biểu !

Trước khát vọng vì một Việt Nam hùng cường, một Quảng Ngãi văn minh phồn thịnh; đội ngũ trí thức Quảng Ngãi trân trọng tha thiết kính đề nghị Đảng và Nhà nước, TU, HĐND, UBND tỉnh khẳng định vai trò mang tính quyết định của mình trong việc xây dựng đội ngũ trí thức. Trước hết, Đảng, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh phải có những quan điểm, chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp đột phá mới để phát triển nhanh và nâng cao chất lượng đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ; trong đó có nội hàm phát triển trí thức từ sự đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng và những cơ chế chính sách của Nhà nước cả về nhận thức, tư tưởng đến phương pháp xây dựng đội ngũ trí thức.

Và chính sự có mặt của đồng chí Đặng Văn Minh –Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi và các đồng chí lãnh đạo tỉnh trong buổi gặp mặt với trên 150 trí thức khoa học công nghệ hôm nay, nói lên sự quan tâm của Lãnh đạo tỉnh đối với sự phát triển khoa học công nghệ và xây dựng đội ngũ trí thức tỉnh nhà, chúng ta tin tưởng lãnh đạo tỉnh sẽ tiếp tục quan tâm hơn nữa.

Kính thưa quý vị đại biểu và các vị khách quý !

Nhân Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam, chúng ta trân trọng bày tỏ lời cảm ơn, tri ân và biết ơn sâu sắc tới thế hệ các đc lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh, các nhà khoa học, các trí thức tiền bối- chính nhờ vào lòng tâm huyết, tài năng và trí tuệ của các đồng chí đã truyền lửa cho các thế hệ anh chị em chúng tôi hôm nay có những phẩm chất khoa học tốt đẹp, trung thực và niềm đam mê vô bờ bến.

 Trong không khí trang trọng của buổi gặp mặt Nhân Ngày KH&CN Việt Nam hôm nay, một lần nữa tôi xin gửi tới các đồng chính lãnh đạo tỉnh, nguyên lãnh đạo tỉnh, quý vị đại biểu, các vị khách quý, các chuyên gia, các nhà khoa học, các trí thức, những người đam mê sáng tạo khoa học kỹ thuật lời cảm ơn chân thành, lời chúc mừng sức khỏe, thành công trong sự nghiệp và hạnh phúc trong cuộc sống.

Xin trân trọng cảm ơn./.

 Ban Biên tập


THÔNG BÁO
VIDEO NHÚNG
LIÊN KẾT WEB
DANH NGÔN KHOA HỌC
Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 4588462
Đang trực tuyến: 10