Tin hoạt động >> Liên hiệp Hội
(Đăng lúc: 07/11/2021 06:49:46 AM)
Góp ý Dự thảo Kế hoạch của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Kết luận 93-KL/TW ngày 20/11/2020 của Ban Bí thư
Sáng ngày 04/11/2021, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh tổ chức Tọa đàm Góp ý Dự thảo Kế hoạch của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Kết luận 93-KL/TW ngày 20/11/2020 của Ban Bí thư. Chủ trì Tọa đàm Ông Lê Quang Thích, Bí thư Đảng đoàn Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh cùng với toàn thể cán bộ, chuyên viên Liên hiệp Hội.

Ông Lê Quang Thích, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp Hội chủ trì Tọa đàm

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 5319/UBND-KGVX ngày 11/10/2021 của UBND tỉnh về việc giao cho Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh (Liên hiệp Hội) xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận 93-KL/TW ngày 20/11/2020 của Ban Bí thư. Liên hiệp Hội đã khẩn trương nghiên cứu các quy định của Đảng và Nhà nước về đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp Hội và công tác trí thức; tổng hợp, đánh giá tình hình thực tiễn về cơ chế, chính sách, các nhiệm vụ của Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh giao cho Liên hiệp Hội tổ chức thực hiện trong thời gian qua sau đó tiến hành xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận 93-KL/TW ngày 20/11/2020 của Ban Bí thư (Kế hoạch 93).

Dự thảo Kế hoạch đề ra  đảm bảo yêu cầu theo chỉ đạo Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại điểm 3 Công văn số 186-CV/TU ngày 04/01/2021, đó là:

 - Xây dựng kế hoạch thực hiện Kết luận 93; rà soát, bổ sung, ban hành các cơ chế, chính sách phù hợp với tính chất đặc thù của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh; xác định rõ và phân loại các nhiệm vụ mà việc đặt hàng của tỉnh với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh trong nhiệm vụ tư vấn, phản biện và giám định xã hội; tạo điều kiện thuận lợi để Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh và các hội thành viên thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao.

- Tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức, bộ máy và đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh và các hội thành viên theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu quả, từng bước trẻ hóa và nâng cao chất lượng đội ngũ lãnh đạo, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Phát huy dân chủ, tôn trọng sự tự do sáng tạo trong hoạt động nghiên cứu, sáng tạo của đội ngũ trí thức dưới sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, bảo đảm kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh và các hội thành viên.

- Mở rộng, nâng cao hiệu quả hợp tác với các tỉnh trong nước và quốc tế, nhằm thu hút đông đảo lực lượng trí thức ngoài tỉnh, ngoài nước.

Quang cảnh Tọa đàm

Theo đó, Liên hiệp đã dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận 93 gồm 05 nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu: (1) Tổ chức tuyên truyền, quán triệt Chỉ thị số 42-CT/TW của Bộ Chính trị ngày 16/4/2010 về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; Kết luận số 93-KL/TW về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW, ngày 16/4/2010 của Bộ Chính trị khóa X về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; Chương trình hành động số 04-CTr/TU ngày 15/12/2010 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thực hiện Chỉ thị số 42; Công văn số 186-CV/TU ngày 04/01/2021 của Tỉnh ủy Quảng Ngãi về triển khai thực hiện Kết luận số 93/KL-TW ngày 20/11/2020 của Ban Bí thư; (2) Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước đối với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh (3) Củng cố, kiện toàn tổ chức, bộ máy Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh (4) Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh (5) Mở rộng, đa dạng hóa các hình thức và nâng cao hiệu quả hợp tác về khoa học - công nghệ.

Tọa đàm đã nhận được 8/10 ý kiến, sau khi tổng hợp ý kiến đóng góp của một số sở, ban ngành liên quan và tham khảo tình hình từ một số Liên hiệp Hội tỉnh, thành phố, Liên hiệp Hội sẽ hoàn thành Dự thảo Kế hoạch trước ngày 30/11/2021.

 BH


THÔNG BÁO
VIDEO NHÚNG
LIÊN KẾT WEB
DANH NGÔN KHOA HỌC
Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 4238217
Đang trực tuyến: 86