Tin hoạt động >> Liên hiệp Hội
(Đăng lúc: 24/05/2021 10:14:39 AM)
Liên hiệp Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và Bộ Khoa học và Công nghệ ký kết Chương trình hợp tác khung giai đoạn 2021-2030
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và Bộ Khoa học và Công nghệ vừa ký kết Chương trình hợp tác khung giai đoạn 2021-2030 nhằm mục đích tập hợp, đoàn kết, phát huy trí tuệ của trí thức vào công cuộc phát triển đất nước.

Lễ ký kết hợp tác giữa Liên hiệp Hội Việt Nam và Bộ Khoa học và Công nghệ giai đoạn 2021-2030

Theo Chương trình khung hợp tác lần này, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và Bộ Khoa học và Công nghệ nhất trí cùng nhau hợp tác: 

- Tích cực thực hiện các chủ trương, biện pháp của Đảng, Nhà nước và Bộ Khoa học và Công nghệ về tập hợp, đoàn kết, phát huy vai trò của trí thức Việt Nam ở trong và ngoài nước cống hiến tài năng, trí tuệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh quốc gia.

- Triển khai thực hiện Quyết định số 14/2014/QĐ-TTg ngày 14/2/2014 về hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam; tổ chức có hiệu quả Diễn đàn trí thức Việt Nam; tổ chức Diễn đàn khoa học chuyên nghiệp của trí thức khi tham gia hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội các chủ trương, chính sách, dự án phát triển kinh tế - xã hội.

- Đẩy mạnh triển khai Điều 48, Luật KH&CN 2013 quy định về hoạt động truyền thông và phổ biến kiến thức KH&CN; định kỳ tổ chức các giải thưởng sáng tạo KH&CN, hội thi sáng tạo kỹ thuật hàng năm; tuyên truyền, vận động, tôn vinh trí thức tiêu biểu, các nhà sáng chế không chuyên nhằm khuyến khích nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ.

- Huy động đội ngũ trí thức KH&CN tích cực thực hiện, tham gia hoạt động ứng dụng, chuyển giao kết quả từ các nhiệm vụ khoa học và công nghệ do Bộ Khoa học và Công nghệ quản lý, chủ trì; hoạt động sáng kiến, cải tiến kỹ thuật; hoạt động khởi nghiệp từ kết quả đổi mới sáng tạo.

- Chủ động tham gia thực hiện các nhiệm vụ hội nhập quốc tế về KH&CN do Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trìthông qua nhiệm vụ hợp tác nghiên cứu, hỗ trợ kỹ thuật, hội nghị, hội thảo quốc tế trong và ngoài nước.

- Khuyến khích, tạo điều kiện để các hội thành viên và tổ chức trực thuộc tích cực phối hợp với các Sở KH&CN trong các hoạt động KH&CN tại địa phương trong khuôn khổ của Chương trình này.

Ngoài ra, Bộ Khoa học và Công nghệ tăng cường hợp tác, phối hợp, hỗ trợ Liên hiệp Hội Việt Nam và các tổ chức thành viên, tổ chức trực thuộc thông qua các hoạt động sau đây:

- Với vai trò cơ quan chủ trì xây dựng, đề xuất dự toán ngân sách nhà nước cho KH&CN hàng năm theo quy định tại Khoản 1 Điều 51 Luật KH&CN năm 2013, Bộ Khoa học và Công nghệ đề xuất bố trí kinh phí tương xứng với vai trò và nhiệm vụ ngày càng tăng của Liên hiệp Hội Việt Nam.

- Đặt hàng, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi đểLiên hiệp Hội Việt Nam và tổ chức thành viên,tổ chức trực thuộc thực hiện các nhiệm vụ: Tham gia soạn thảo; tư vấn, phản biện các cơ chế, chính sách, các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì soạn thảo, ban hành; Thực hiện, tham gia thực hiện một số chương trình, đề án, dự ánvề ứng dụng khoa học và công nghệ; truyền thông, phổ biến kiến thức KH&CN; phát huy vai trò của trí thức; hội nhập quốc tế về KH&CN;

- Đề xuất, tạo điều kiện để Liên hiệp Hội Việt Nam tham gia xây dựng căn cứ khoa học, thẩm định về cơ sở khoa học của các dự án đầu tư, chương trình phát triển kinh tế - xã hội sử dụng ngân sách nhà nước theo Điều 46 Luật KH&CN 2013 quy định về ứng dụng khoa học và công nghệ trong dự án đầu tư, chương trình phát triển kinh tế - xã hội; Tham gia một số đoàn nghiên cứu, khóa đào tạo trong và ngoài nước;  Chỉ đạo các tổ chức, đơn vị trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ,các Sở KH&CN chủ động phối hợp với Liên hiệp hội các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tích cực, chủ động hợp tác nhằm thúc đẩy hoạt động KH&CN địa phương.

BH


THÔNG BÁO
VIDEO NHÚNG
LIÊN KẾT WEB
DANH NGÔN KHOA HỌC
Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 4123217
Đang trực tuyến: 44