Tin hoạt động >> Liên hiệp Hội
(Đăng lúc: 06/07/2020 03:17:48 PM)
Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 15, khoá V (nhiệm kỳ 2010-2015)
Quang cảnh Hội nghị
Sáng ngày 03/7/2020, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 15, khoá V (nhiệm kỳ 2010-2015) với 02 nội dung chính Báo cáo công tác chuẩn bị Đại hội và xin ý kiến về một số nội dung có liên quan đến Đại hội đại biểu Liên hiệp Hội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025 và báo cáo Sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

Trong 6 tháng đầu năm 2020, Liên hiệp Hội đã tập trung lãnh đạo thực hiện toàn diện các mặt công tác như: giáo dục, chính trị, tư tưởng; công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu Liên hiệp Hội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025; tư vấn, phản biện và giám định xã hội; tuyên truyền phổ biến kiến thức; tổ chức tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân hưởng ứng tham gia Hội thi Sáng tạo kỹ thuật và Cuộc thi Sáng tạo Thanh Thiếu niên Nhi đồng tỉnh.

Liên hiệp Hội tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện một số nhiệm vụ chủ yếu trong 06 tháng cuối năm như: tiếp tục tập hợp, đoàn kết, phát huy sức sáng tạo của đội ngũ trí thức, tích cự tham gia xây dựng phát triển tỉnh; làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng với trí thức KHCN, thực hiện nghiêm Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khía XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về việc tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên, hội viên; Tổ chức thành công Đại hội đại biểu Liên hiệp Hội lần thức VI, nhiệm kỳ 2020-2025, tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy sau Đại hội thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại Hội đề ra.

Đồng chí Lê Quang Thích, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh chủ trì Hội nghị

Tại Hội nghị, các thành viên Ban Chấp hành đã bỏ phiếu giới thiệu nhân sự tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Chủ tịch, Phó Chủ tịch khóa VI, nhiệm kỳ 2020-2025, khóa V (2015-2020); thảo luận, thống nhất và biểu quyết thông qua các dự thảo như: Dự thảo Báo cáo tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2020; nội quy làm việc Đại hội Đại biểu Liên hiệp Hội khoa học và Kỹ thuật tỉnh Quảng Ngãi lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Bùi Ngọc Đông


THÔNG BÁO
VIDEO NHÚNG
LIÊN KẾT WEB
DANH NGÔN KHOA HỌC
Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 3955129
Đang trực tuyến: 47