Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật
(Đăng lúc: 03/11/2017 04:25:11 PM)
Thể lệ Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Quảng Ngãi lần thứ 11 (2018-2019)

Tải Thể lệ Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Quảng Ngãi lần thứ 11 (2018 – 2019)

Quyết định điều chỉnh mức tiền thưởng Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Quảng Ngãi lần thứ 11 (2018 – 2019)

 THỂ  LỆ

Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Quảng Ngãi lần thứ 11 (2018 – 2019)

(Ban hành kèm theo Quyết định số  366/QĐ-BTC ngày  03 tháng 11 năm 2017 của Ban Tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Quảng Ngãi)

  Điều 1. Mục đích, ý nghĩa

Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Quảng Ngãi (dưới đây gọi tắt là Hội thi) được tổ chức nhằm thúc đẩy phong trào lao động sáng tạo toàn dân trong các lĩnh vực khoa học kỹ thuật, thúc đẩy việc áp dụng có hiệu quả các giải pháp kỹ thuật vào sản xuất và đời sống, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, thực hiện công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước.  

Điều 2. Cơ quan chủ trì, thường trực và phối hợp chính

1. Cơ quan chủ trì và thường trực Hội thi:

-      Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh.

2. Các cơ quan phối hợp chính:

-      Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh.

-      Liên đoàn lao động tỉnh.

-      Hội Nông dân tỉnh.

-      Tỉnh Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

Điều 3. Lĩnh vực dự thi

Tất cả các giải pháp sáng tạo kỹ thuật phục vụ sản xuất, đời sống, kinh tế, xã hội, an ninh và quốc phòng đều có quyền tham dự Hội thi. Các giải pháp dự thi đăng ký theo 6 lĩnh vực sau:

1.     Công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông;

2.     Cơ khí tự động hóa, xây dựng, giao thông vận tải;

3.     Vật liệu, hóa chất, năng lượng;

4.     Nông lâm ngư nghiệp, tài nguyên và môi trường;

5.     Y dược;

6. Giáo dục và đào tạo.  

Điều 4. Đối tượng dự thi 

1. Mọi cá nhân người Việt Nam ở trong nước và nước ngoài, cá nhân người nước ngoài đang làm việc và sinh sống tại tỉnh Quảng Ngãi, không phân biệt lứa tuổi, thành phần, dân tộc, quốc tịch, nghề nghiệp, có các giải pháp kỹ thuật là kết qủa của các hoạt động sáng tạo, sáng kiến, cải tiến và ứng dụng khoa học và công nghệ trong hoạt động kinh tế - xã hội được tạo ra và áp dụng tại Quảng Ngãi từ năm 2013 đều có quyền đăng ký để gửi giải pháp tham dự Hội thi.

2. Mọi tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp (sau đây gọi tắt là tổ chức) có cá nhân và tập thể đã tạo ra giải pháp kỹ thuật áp dụng tại tỉnh Quảng Ngãi đều có quyền đứng tên tham gia Hội thi. Trong trường hợp này, người trực tiếp tham gia sáng tạo ra giải pháp kỹ thuật được tổ chức đứng tên dự thi đăng ký là tác giả hoặc nhóm tác giả của giải pháp kỹ thuật dự thi đó. Khi giải pháp do nhóm tác giả tạo ra được tổ chức đứng tên đăng ký dự thi, tập thể tác giả phải ủy quyền cho một tác giả đại diện để lập hồ sơ đăng ký dự thi.

Điều 5. Tiêu chuẩn đánh giá giải pháp dự thi          

1. Có vận dụng sáng tạo mới vào điều kiện thực tế ở Việt Nam:

Giải pháp dự thi có ý tưởng mới, không trùng với giải pháp đã được công bố trong bất kỳ nguồn thông tin nào có ở Việt Nam hoặc đã được áp dụng ở các địa phương ngoài tỉnh Quảng Ngãi trước ngày nộp hồ sơ. Các giải pháp, công trình đã đoạt giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam và các giải pháp đã đạt giải thưởng trong các Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Quảng Ngãi trước đây không được đăng ký tham dự hội thi.          

2. Có khả năng áp dụng trong điều kiện Việt Nam: Giải pháp dự thi đã được áp dụng hoặc đã được thử nghiệm, sản xuất thử và được chứng minh khả năng áp dụng hoặc đã được áp dụng có hiệu quả; ưu tiên cho các giải pháp đã áp dụng thử nghiệm, sản xuất thử tại tỉnh Quảng Ngãi.          

3. Hiệu quả kinh tế - kỹ thuật – xã hội: Giải pháp mang lại lợi ích kinh tế - kỹ thuật – xã hội cao hơn so với giải pháp tương tự đã biết ở Việt Nam, không gây ảnh hưởng xấu đến môi trường, xã hội, an ninh, quốc phòng.

Điều 6. Hồ sơ dự thi (trình bày trên khổ giấy A4)          

Hồ sơ dự thi gồm hai bộ; mỗi bộ bao gồm phiếu đăng ký dự thi, bản mô tả giải pháp dự thi và toàn văn giải pháp dự thi thuộc các lĩnh vực khoa học – kỹ thuật ghi tại Điều 3 của Thể lệ này.          

1. Phiếu đăng ký dự thi (Mẫu M1-HTSTKT) gồm các nội dung sau:          

- Họ và tên người dự thi;          

- Tên tổ chức (cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị) dự thi;          

- Địa chỉ nơi làm việc;          

- Địa chỉ nơi cư trú;          

- Điện thoại liên hệ (nếu có);          

- Nghề nghiệp của tác giả hoặc nhóm tác giả (ghi riêng từng cá nhân);          

- Tên giải pháp dự thi;          

- Lĩnh vực dự thi;          

- Thời điểm tạo ra giải pháp (ghi ngày, tháng, năm);          

- Danh sách chủ nhiệm và các thành viên; thỏa thuận về phần trăm đóng góp của mỗi người và ủy quyền cho 01 (một) người đứng ra làm đại diện dự thi nếu giải pháp do nhóm tác giả tạo ra;          

- Cam đoan của người dự thi về những điều ghi trong hồ sơ dự thi là đúng sự thật;          

- Xác nhận của tổ chức cho phép dự thi với tư cách cá nhân hoặc tập thể nêu tại khoản 2, Điều 4, hoặc xác nhận của địa phương nơi tác giả cư trú.          

2. Bản mô tả giải pháp  dự thi (Mẫu M2-HTSTKT):              

- Tên giải pháp dự thi (ghi như tên đăng ký trong phiếu đăng ký dự thi);          

- Mô tả giải pháp kỹ thuật tương tự đã biết (nếu có), mô tả ngắn gọn các giải pháp kỹ thuật đã biết trước ngày tạo ra giải pháp dự thi, đặc biệt cần nêu rõ những nhược điểm cần khắc phục của giải pháp đó;          

- Mô tả giải pháp dự thi, thuyết minh tính mới, tính sáng tạo của giải pháp dự thi; mô tả ngắn gọn, nhưng đầy đủ và rõ ràng toàn bộ nội dung của giải pháp dự thi. Đặc biệt, cần nêu rõ đã khắc phục những nhược điểm nào, sáng kiến cải tiến những chỉ tiêu nào của giải pháp kỹ thuật đã biết (nếu có) đối với giải pháp cải tiến kỹ thuật. Nếu giải pháp dự thi là sáng tạo hoàn toàn mới, cần chứng minh tính xác thực;          

- Khả năng áp dụng được chứng minh thông qua các hợp đồng đặt hàng, hợp đồng chuyển giao công nghệ, hợp đồng sản xuất thử, hợp đồng bán hàng hoặc hóa đơn bán hàng;          

- Hiệu quả kinh tế của giải pháp dự thi là lợi ích trực tiếp có thể thu được do áp dụng giải pháp mới vào sản xuất. Có bảng tính hiệu quả kinh tế so với giải pháp cũ hoặc so với các giải pháp tương tự đã biết ở Việt Nam và tỉnh với các tiêu chí về chất lượng, giá thành sản phẩm, mức tiêu tốn nguyên nhiên liệu, lao động trong sản xuất…;          

- Hiệu quả kỹ thuật thể hiện bằng những chỉ tiêu kỹ thuật mới, tiến bộ hơn so với kỹ thuật đã biết trước đó như các yêu về hợp lý hóa cấu tạo, kỹ thuật, tăng công xuất, công năng, phát triển công nghệ…;          

- Hiệu quả xã hội thể hiện trong các tiêu chí về cải thiện đời sống, nâng cao trình độ dân trí, bảo vệ sức khỏe, điều kiện làm việc, an toàn lao động, bảo vệ môi trường, tạo thêm việc làm, tăng thu nhập cho người lao động, đơn vị sản xuất…;          

3. Toàn văn giải pháp dự thi:          

Cần nêu cụ thể quá trình từ khi bắt đầu thực hiện đến khi hoàn thành giải pháp. Các tác giả có thể gửi kèm theo mô hình, sản phẩm chế thử, sơ đồ công nghệ, các bản vẽ, hình, và các tính toán minh họa, ...          

4. Các tài liệu khác (nếu có).

Điều 7. Nộp và nhận hồ sơ dự thi 1. Địa chỉ: Hồ sơ dự thi được đựng trong bì, ngoài bìa ghi: “Hồ sơ dự thi Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Quảng Ngãi lần thứ 11” và gửi theo địa chỉ:

LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT TỈNH QUẢNG NGÃI

 355 Quang Trung, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

Điện thoại: 0255.3821789;  Fax: 0255.3820471

Email: banttpbkt@gmail.com                      

2. Thời hạn nhận hồ sơ dự thi: đến hết ngày 31/7/2019.

Hồ sơ dự thi được Ban Tổ chức Hội thi tiếp nhận và sử dụng trong quá trình tổ chức thi; mọi thông tin trong hồ sơ xem như là thông tin mật cho tới ngày mở hồ sơ để tiến hành công tác chấm thi.Hồ sơ dự thi sẽ không trả lại.

Riêng sản phẩm hoặc mô hình của giải pháp sáng tạo kỹ thuật kèm theo sẽ được trả lại sau khi trao giải thưởng Hội thi nếu người dự thi yêu cầu.

3. Chấm các giải pháp dự thi trong tháng 8/2019.

4. Lễ công bố trao giải thưởng tháng 10/2019.

Điều 8. Đánh giá giải pháp dự thi  

Việc đánh giá, xếp hạng, xét thưởng giải pháp dự thi được thực hiện theo Quy định do Ban Tổ chức Hội thi ban hành.

Điều 9. Giải thưởng, phạm vi và đối tượng xét trao giải thưởng  

1. Cơ cấu giải thưởng:

Giải pháp dự thi đạt giải được Ban Tổ chức Hội thi đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho các giải pháp đạt giải cao; Ban Tổ chức Hội thi tặng Giấy khen cho các giải pháp đạt giải còn lại, cơ cấu và tiền thưởng của giải thưởng tối đa (theo Quyết định điều chỉnh số 287/QĐ-BTC) như sau:

-         03 Giải nhất, mỗi giải trị giá:                 40.000.000đ/giải

-         06 Giải nhì, mỗi giải trị giá:                   32.000.000đ/giải

-         12 Giải ba, mỗi giải trị giá:                      24.000.000đ/giải

-         24 Giải khuyến khích, mỗi giải trị giá:     8.000.000đ/giải

(Mức tiền thưởng có thể cao hơn khi có nguồn hỗ trợ ngoài ngân sách).          

2. Phạm vi và đối tượng xét trao giải thưởng: Đối với các giải pháp do nhiều tác giả tham gia (đồng tác giả), việc xét thưởng chỉ được thực hiện với 01 đơn vị giải pháp. Quyền lợi và tranh chấp quyền lợi (nếu có) giữa các tác giả được giải quyết theo quy định pháp luật hiện hành.

Điều 10. Khen thưởng

1. Ban Tổ chức Hội thi tặng Giấy khen và tiền thưởng cho các cá nhân, đơn vị có thành tích xuất sắc trong tổ chức, tuyên truyền Hội thi, các cá nhân và đơn vị tích cực tham dự Hội thi và có nhiều giải pháp dự thi. Mức tiền thưởng tối đa như sau:

- 10 tập thể, tiền thưởng:                   1.000.000 đ/tập thể

- 20 cá nhân, tiền thưởng:                  350.000đ/cá nhân          

2. Các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể, Hiệp hội, Hội nghề nghiệp cấp tỉnh xét khen thưởng cho đoàn viên, hội viên là tác giả đạt giải trong Hội thi Sáng tạo kỹ thuật theo luật định và Điều lệ riêng.

Điều 11. Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ          

Việc tham gia Hội thi của các giải pháp sáng tạo kỹ thuật không thay thế cho việc đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ và các thủ tục đăng ký sáng kiến theo quy định hiện hành.          

Khi phát hiện thấy giải pháp dự thi cần bảo hộ (sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp…), Ban Tổ chức Hội thi sẽ thông báo cho người dự thi lập hồ sơ yêu cầu bảo hộ theo thủ tục, trình tự theo quy định hiện hành.

Điều 12. Chính sách ưu tiên          

- Đối với các giải pháp thử nghiệm, sản xuất thử đạt giải thưởng, Ban Tổ chức Hội thi sẽ đề nghị UBND tỉnh hỗ trợ để đưa giải pháp ứng dụng vào sản xuất đời sống trong khuôn khổ các dự án, hợp đồng sản xuất giữa tác giả với người đặt hàng, mua công nghệ.          

- Các giải pháp đạt giải thưởng cao, có triển vọng sẽ được Ban Tổ chức Hội thi hướng dẫn, tạo điều kiện và giúp đỡ tác giả gửi dự Hội thi Sáng tạo kỹ thuật toàn quốc.

Điều 13. Điều khoản thi hành          

Trong quá trình thực hiện Thể lệ này, nếu có điều gì vướng mắc hoặc chưa hợp lý, Cơ quan Thường trực Ban Tổ chức Hội thi tổng hợp báo cáo Ban Tổ chức Hội thi xem xét, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.                                                                           BAN TỔ CHỨC HỘI THI

                                                                                                                                         

                             

 


THÔNG BÁO
VIDEO NHÚNG
LIÊN KẾT WEB
DANH NGÔN KHOA HỌC
Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 2301313
Đang trực tuyến: 46