Tư vấn, Phản biện
(Đăng lúc: 04/10/2019 08:34:17 AM)
Hội thảo “Đổi mới nội dung và phương thức hoạt động Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Quảng Ngãi”
Ngày 02/10/2019, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tổ chức Hội thảo “Đổi mới nội dung và phương thức hoạt động Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Quảng Ngãi” để tham vấn, trưng cầu ý kiến của đội ngũ trí thức khoa học công nghệ, cùng trao đổi, thảo luận, làm sáng tỏ cơ sở lý luận, thực tiễn và tìm ra những giải pháp căn cơ đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của hệ thống tổ chức Liên hiệp Hội tỉnh, thực hiện mục tiêu xây dựng Liên hiệp Hội trở thành tổ chức chính trị - xã hội vững mạnh. Thường trực Liên hiệp Hội tỉnh gồm Chủ tịch: Ông Lê Quang Thích; Các Phó Chủ tịch: Ông Trần Văn Ấn, Ông Huỳnh Văn Tố, Ông Phan Văn Hiếu, đồng chủ trì Hội thảo.

Trong thời gian qua hệ thống tổ chức của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh (bao gồm Cơ quan Liên hiệp Hội và các Hội thành viên) đã lớn mạnh không ngừng và hoạt động có hiệu quả đóng góp thiết thực vào sự phát triển chung của tỉnh. Liên hiệp Hội tỉnh đã nỗ lực tập hợp, đoàn kết đội ngũ trí thức trên địa bàn tỉnh, trí thức khoa học và công nghệ người Quảng Ngãi ở trong nước; là đầu mối phối hợp hoạt động của các Hội thành viên. 

Đến nay, có 22 Hội thành viên thuộc Liên hiệp Hội, với tổng số hơn 20.000 hội viên. Trong điều kiện chưa có những cơ chế, chính sách thuận lợi cũng như điều kiện kinh phí hoạt động, trụ sở làm việc khó khăn, mặt khác nhiều cán bộ, hội viên chưa được đào tạo bồi dưỡng bài bản về nghiệp vụ và kỹ năng công tác hội; nhưng với lòng nhiệt tình, kiến thức, kinh nghiệm quý báu của mình, các trí thức khoa học công nghệ, các hội viên đã phát huy sức sáng tạo, tự nguyện tham gia đóng góp ý kiến xây dựng phát triển tỉnh nhà có chất lượng, hiệu quả.

Ông Lê Quang Thích, Chủ tịch Liên hiệp Hội tỉnh phát biểu đề dẫn Hội thảo

Ông Lê Quang Thích, Chủ tịch Liên hiệp Hội khẳng định: “Trước yêu cầu thực hiện sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa tỉnh nhà trong xu thế toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế, thực hiện chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Chương trình hành động số 04-CTr/TU ngày 15/12/2010 và Quyết định số 495/QĐ-UBND ngày 04/8/2012 của UBND tỉnh về thực hiện Chương trình hành động số 04-CTr/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi thực hiện Chỉ thị 42-CT/TW của Bộ Chính trị, việc đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Liên hiệp Hội nhằm thực hiện mục tiêu xây dựng Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh trở thành tổ chức chính trị - xã hội vững mạnh là hết sức cần thiết với những cơ hội to lớn và cũng không ít những thách thức đặt ra”.

Ông Trần Cao Minh, nguyên Chủ tịch Liên hiệp Hội tỉnh đóng góp ý kiến cho Hội thảo

Tại Hội thảo, các đại biểu đã tập trung thảo luận 9 tham luận về những vấn đề chủ yếu tập trung cần đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của hệ thống Liên hiệp Hội tỉnh, cụ thể: Đổi mới công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, Đảng viên, công chức viên chức, hội viên, đội ngũ trí thức khoa học công nghệ; Củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy Liên hiệp Hội; Xây dựng, đổi mới phương thức quy tụ, tập hợp, đoàn kết đội ngũ trí thức khoa học công nghệ; Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công tác chuyên môn của Liên hiệp Hội; Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với cơ quan Liên hiệp Hội, các hội thành viên và đội ngũ trí thức khoa học công nghệ.

Đồng thời, các đại biểu cũng chia sẻ những tâm tư, nguyện vọng và đề xuất sự quan tâm về cơ chế, chính sách đối với cán bộ tham gia công tác tại các Hội thành viên, tạo điều kiện thuận lợi cho các Hội thành viên hoạt động hiệu quả hơn trong thời gian đến.

Bùi Ngọc Đông

 


THÔNG BÁO
VIDEO NHÚNG
LIÊN KẾT WEB
DANH NGÔN KHOA HỌC
Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 3994386
Đang trực tuyến: 34